Модернізаціює промісловості опікуватіметься новостворене об’еднання бізнесу ТПП

Share Button

Комiтет з питань промисловоi модернiзацii Украiни займатиметься питаннями, пов’язаними з розробкою iнструментiв залучення iнвестицiй, пiдтримки експорту, розвитку людського капiталу, сприяння конкуренцii та зручноi органiзацii виробництв. Серед його засновникiв – «Укрпромзовнiшекспертиза», Федерацiя роботодавцiв Украiни, «Еврокар», «Патон Турбайн Технолоджис», Iнститут економiки та прогнозування НАН Украiни, Асоцiацiя пiдприємств промисловоi автоматизацii, концерн «Алкон» тощо.

«Падiння виробництва е одним iз основних ризикiв для вiтчизняноi економiки. Для подолання вiдставання вiд сусiднiх краiн Украiна потребуе 7-8% сталого щорiчного зростання ВВП. Лише розвиток переробноi промисловостi зможе забезпечити тривале економiчне зростання та потрiбну кiлькiсть робочих мiсць в Украiнi. Модернiзацiя промислового комплексу спрямована на виготовлення конкурентоспроможного товару, який би змiг вийти на товарнi ринки свiтового господарства. Для цього потрiбно доопрацювати державну промислову полiтику», – зазначив президент ТПП Украiни Геннадiй Чижиков, вiдкриваючи установче засiдання Комiтету.

«Завдання держави номер один – модернiзацiя та розвиток переробноi промисловостi. Украiна повинна зберегтися як краiна, що продукуе й експортуе товари, виробленi на основi власних розробок. Наша держава здатна стати винятково привабливим виробничим майданчиком для вiтчизняних i глобальних компанiй. Варто сконцентруватися на переробнiй промисловостi та виробничих кластерах, енергоефективностi, модернiзацii iнфраструктури, сiльському господарствi, IТ-секторi та переробцi вiдходiв. Ми можемо значно наростити експорт до краiн Евросоюзу, зокрема замiнивши Китай в iх зовнiшньому iмпортi», – пiдкреслив голова новоствореного Комiтету, директор «Укрпромзовнiшекспертиза» Володимир Власюк.

На думку членiв Комiтету, не iснуе единого заходу, який забезпечить притiк iнвестицiй i стале економiчне зростання. Потрiбнi економiчнi свободи, макроекономiчна, полiтична та соцiальна стабiльнiсть, а також секторальнi полiтики iнвестицiйних стимулiв.

Основнi iнструменти й iнститути полiтики iнвестицiйних стимулiв, вважае Володимир Власюк, – iндустрiальнi парки, зони експортноi переробки, технопарки, агентство з залучення iнвестицiй, банк розвитку та експортно-кредитне агентство.

Також, щоб досягти сталого економiчного зростання, на думку членiв Комiтету, потрiбно експортувати перспективнi види продукцii. Зокрема, продукти харчування та продукти харчових бiотехнологiй, продукцiю машинобудування, дерево- та металообробки, будматерiали тощо.

Ефективним механiзмом реалiзацii промисловоi полiтики, який дозволив би поеднати науково-технологiчний, iнновацiйний i виробничий потенцiали промисловостi, е об’еднання пiдприемств у промисловi кластери. Iх заснування дасть змогу сформувати новий клас виробничих систем, розвивати високотехнологiчнi та наукоемнi виробництва, використовувати переваги спецiалiзацii компанiй, створюючи значний синергетичний ефект в економiцi.

Одним iз перших заходiв Комiтету мае стати конференцiя пiдприемцiв «Товари, перспективнi до виробництва в Украiнi. Наскiльки бiзнес готовий та якi iнструменти та стимули йому потрiбнi».

 

 

Джерело: http://platforma-msb.org/

Коментарі