ДФСУ про зміни у веденні Реєстру неприбуткових установ та організацій

Share Button

Податківці у новому листі детально розповіли про нещодавні зміни у порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій

ДФСУ у листі від 26.04.2017 р.  №10382/7/99-99-15-02-01-17 нагадує, що 31 березня 2017 року набрала чинності постанова КМУ від 29.03.2017 р. №195, якою постанову № 440 та Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій приведено у відповідність до чинного законодавства.

 Щодо змін, внесених до Постанови № 440

Законами №1797 та №1667 було внесено зміни до п. 35 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, зокрема:

 • термін приведеннянеприбутковими організаціями своїх установчих документів у відповідність із вимогами ПКУ та подання копій таких документів до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;
 • тимчасово, до 1 січня 2018 року, не може бути підставою для виключення неприбуткових релігійних організацій з Реєстру неприбуткових організацій невиконання такими релігійними організаціями вимог до установчих документів, визначених пп. 133.4.1 ПКУ.

Таким чином, у пункті 2 Постанови № 440 виключено посилання на дату 1 січня 2017 р., замість якої зазначено, що з метою включення до нового Реєстру неприбуткові організації зобов’язані привести свої установчі документи у відповідність із вимогами Кодексу у строк, установлений пунктом 35 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Відповідно ті неприбуткові організації, що не привели свої установчі документи у відповідність та не надали їх копії контролюючому органу, будуть виключені з Реєстру неприбуткових організацій після 1 липня 2017 року, а релігійні організації – після 1 січня 2018 року.

Щодо змін, внесених до Порядку

В частині реєстрації та включення неприбуткових організацій до Реєстру

1) Включенню до нового Реєстру підлягають неприбуткові організації, що відповідають вимогам, установленим п. 133.4 ПКУ, та мають статус юридичної особи.

Постановою № 195 уточнено редакцію абзацу першого пункту 4 Порядку та викладено її у такій редакції: «До Реєстру включаються неприбуткові організації – юридичні особи за кодом згідно з ЄДРПОУ».

2) У пункті 4 Порядку також враховано положення останнього абзацу, яким було доповнено підпункт 133.4.1 ПКУ та відповідно до якого новостворені установи та організації, які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру неприбуткових організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

3) Підпунктом 133.4.1 ПКУ (в редакції, що діє з 01.01.2017 р.) було конкретизовано вимоги до установчих документів неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня. Ці зміни також враховано у Порядку (пункти 6, 7, 14) та у формі Реєстраційної заяви № 1-РН.

Зокрема, пункт 6 Порядку доповнено положенням, згідно з яким неприбуткові організації, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону, разом із реєстраційною заявою за формою №1-РН подають засвідчену підписом керівника або представника такої організації та скріплену печаткою (за наявності) копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня та надає право діяти на підставі установчих документів такої організації вищого рівня.

Порядком встановлено необхідність надавати контролюючому органу паперову засвідчену копію такого документа. При цьому копії установчих документів, які оприлюднені на порталі електронних сервісів, у паперовому вигляді неприбуткові організації не зобов’язані надавати до контролюючих органів.

4) Внесено зміни до пункту 7 Порядку: з нього виключено норму, яка стосувався наявності в установчих документах положення щодо умов використання доходів (прибутків) неприбуткової організації. Цей пункт доповнено такими положеннями:

 • для цілей цього пункту не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 ПКУ;
 • вимоги щодо наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

В частині ведення Реєстру контролюючим органом

До пункту 10 Порядку внесено редакційні зміни, а саме викладено у логічному порядку послідовність дій контролюючого органу, що стосуються формування та ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Контролюючий орган здійснює:

 • прийом реєстраційних заяв та перевірку наданих документів;
 • прийняття рішень про включення, виключення, повторне включення, відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру, зміну ознаки неприбутковості, присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості;
 • внесення відповідної інформації до Реєстру;
 • контроль за достовірністю та актуалізацією даних, які містяться у Реєстрі.

 В частині внесення змін до Реєстру

Збільшено з 10 робочих до 30 календарних днів термін для подання контролюючому органу реєстраційної заяви з позначкою «зміни» та копій документів у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації або внесення змін до її установчих документів, у тому числі установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких вона діє. Нагадуємо, що така заява подається в порядку, встановленому пунктом 6 Порядку.

Звертаємо увагу, що таке збільшення терміну для подання заяви стосується лише уточнення даних у Реєстрі неприбуткових установ та організацій у разі, коли мали місце відповідні зміни, але не поширюється на загальний порядок реєстрації платників податків у контролюючих органах.

Усі інші реєстраційні процедури, зокрема внесення змін до облікових даних платників податків, здійснюються у порядку, встановленому Законом № 755 та ПКУ.

В частині виключення неприбуткових організацій із Реєстру

Конкретизовано підстави виключення неприбуткової організації з Реєстру. Таким чином, виключення неприбуткової організації з Реєстру здійснюється на підставі рішення контролюючого органу в разі:

 • використання доходів (прибутків) неприбуткової організації для інших цілей, ніж утримання такої організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених пп. 133.4.2 ПКУ;
 • розподілу доходів (прибутків) неприбуткової організації або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
 • невідповідності неприбуткової організації та/або установчих документів такої організації вимогам, установленим пунктом 133.4 ПКУ;
 • затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією, що припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу або перетворення) або ліквідації;
 • за ініціативою неприбуткової організації.

Під час виключення неприбуткової організації з Реєстру присвоєна їй ознака неприбутковості скасовується:

 • з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулося недотримання вимог п. 133.4 ПКУ;
 • з дати припинення юрособи (в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення);
 • з дати надходження до контролюючого органу заяви неприбуткової організації про виключення з Реєстру за власною ініціативою.

За наявності декількох підстав для виключення неприбуткової організації з Реєстру датою скасування ознаки неприбутковості вважається дата тієї події, що відбулася раніше.

Щодо змін у додатках до Порядку

Додатки до Порядку (форми Реєстраційної заяви та Рішення контролюючого органу) не зазнали суттєвих змін. До них внесено лише окремі уточнення.

У додатку 1 до Порядку  (Реєстраційна заява платника податку, форма № 1-РН) викладено в новій редакції примітку 2 (щодо неприбуткових організацій, які діють на підставі установчих документів організації вищого рівня відповідно до закону).

У додатку 2 до Порядку (Рішення контролюючого органу):

 • перелік рішень, що приймаються контролюючим органом за результатами розгляду документів платника, приведено у відповідність із п. 8 Порядку;
 • виключено посилання на підпункт 133.4.5, оскільки контролюючий орган приймає відповідне рішення стосовно неприбуткової організації на підставі положень пункту 133.4 ПКУ в цілому.

Джерело: https://news.dtkt.ua/

Коментарі