Чи подається до ДФСУ звіт про управління разом з річною декларацією на прибуток?

Share Button

Відповідно до п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Фінансова звітність, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ПКУ платниками податку на прибуток є додатком до податкової декларації з податку на прибуток підприємств та її невід’ємною частиною.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 16.07.1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон).

Статтею 11 Закону визначені загальні вимоги до фінансової звітності, зокрема, порядок та строки подання фінансової звітності, Звіту про управління (далі – Звіт) визначаються КМУ, для банків – НБУ.

Звіт подається разом з фінансовою звітністю та консолідованою фінансовою звітністю в порядку та строки, встановлені законом.

У ст. 1 Закону визначені терміни, зокрема, Звіт – це документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Постановою КМУ від 11.07.2018 р. № 547, яка набрала чинності 14.07.2018 р., внесено зміни до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, згідно з яким разом з річною фінансовою звітністю платники податків подають Звіт.

У разі подання підприємством консолідованої фінансової звітності подається консолідований Звіт. Середні підприємства мають право не відображати у Звіті нефінансову інформацію.

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, Звіт та консолідований Звіт Національному банку в установленому ним порядку.

При цьому, річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність, Звіт, консолідований Звіт, звіт про платежі на користь держави та консолідований звіт про платежі на користь держави, складення яких передбачено законодавством, повинні бути оприлюднені разом з аудиторським звітом на веб-сторінці або веб-сайті підприємства (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

Методичні рекомендації зі складання Звіту затверджено наказом Мінфіну від 07.12.2018 р. № 982.

Загальні вимоги до фінансової звітності визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, затвердженим наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73 (далі – П(С)БО).

Пунктом 1 розд. ІІ П(С)БО встановлено, що фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

У формі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (далі – Декларація), передбачено відображення наступних форм фінансової звітності, як додатка «ФЗ» до Декларації, у яких проставляються позначки щодо наявності поданих до Декларації форм фінансової звітності:

  • Баланс (звіт про фінансовий стан);
  • Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
  • Звіт про рух грошових коштів;
  • Звіт про власний капітал;
  • Примітки до річної фінансової звітності;
  • Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати);
  • Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва (Баланс, Звіт про фінансові результати).

Підтвердженням подання фінансової звітності разом з Декларацією є позначка «+» у клітинці «ФЗ» таблиці «Наявність додатків» та у таблиці «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності».

Платником проставляється позначка у тих графах таблиці, що відповідають назвам форм фінансової звітності, поданої разом з Декларацією.

Враховуючи зазначене вище, Звіт про управління та Звіт про платежі на користь держави не є складовими фінансової звітності. Вони тільки подаються разом з фінзвітністю. Тому обов’язку подання таких звітів до контролюючих органів разом з декларацією законодавством не визначено.

За матеріалами Категорія 102.23.02 «ЗІР»

Коментарі