РОЗВИТОК МСБ – ЗАПОРУКА СТАБІЛЬНОСТІ РЕГІОНУ

Share Button

Останнім часом у країнах ЄС фокус політики підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ) усе більше переноситься на регіональний рівень, що дозволяє будувати виважену політику на основі аналізу та врахування сильних і слабких сторін окремих регіонів, особливостей їхнього соціально-економічного розвитку, технологічних та демографічних процесів. Звичайно, загальнодержавна політика значною мірою впливає на бізнес-середовище, але не менш важливим є і бізнес-клімат у конкретному регіоні. Тому сьогодні місцевим органам влади необхідно  розробити та впровадити ефективну стратегію підтримки МСБ для сталого розвитку економіки і стабільності наповнення місцевих бюджетів. Як правильно розробити такий план дій розповідає старший радник з економічних питань Програми USAID ЛЕВ, голова правління ІЕД Ігор БУРАКОВСЬКИЙ
Дисциплінувати місцеву владу

Малі та середні підприємства відіграють ключову роль в економічному та соціальному житті країни, адже вони забезпечують вагомий внесок у створення робочих місць та виробництво товарів і послуг. Це, у свою чергу, обумовлює необхідність розробки ефективної політики розвитку МСБ на регіональному рівні.

Наявність задекларованої економічної регіональної стратегії для МСБ дисциплінує, в першу чергу, місцеву владу, адже спонукає пришвидшити позитивні зміни, на які так очікує підприємницька спільнота. У такому документі повинні бути чітко задекларовані певні принципи, напрями та пріоритети, які побудовані на засадах європейської практики та ідеології підтримки МСБ.

Але слід пам’ятати, що будь-яка стратегія – це перелік конкретних завдань, які необхідно буде втілити в життя. Ефективна реалізація стратегії можлива лише за умови чіткого розподілу сфер відповідальності між місцевою владою та бізнесом. Тобто необхідно розділяти дії, спрямовані на розвиток підприємництва в цілому та сектору МСБ зокрема:  які належать виключно до компетенції місцевої влади, які – до компетенції бізнесу, а які є спільними. Так, місцева влада повинна забезпечувати злагоджену роботу з центральними органами виконавчої влади та підвищення кваліфікацій держслужбовців, а бізнес – розбудовувати власну конкурентоздатність. Але разом бізнес і влада мають налагодити конструктивний діалог задля формування сприятливого бізнес-середовища в регіоні, сформувати позитивний імідж підприємництва, залучати альтернативні джерела фінансування, зміцнювати зв’язки між освітою та наукою. Для цього необхідно прийняти спільне конструктивне рішення, яке би вдовольнило інтереси всіх сторін, сприяло розбудові функціональної інфраструктури підтримки підприємництва.

Рекомендована структура стратегії

Для підвищення ступеню консолідації та координації зусиль необхідно сконцентрувати обмежені ресурси (фінансові, людські, часові) в напрямі підтримки МСБ, збалансувати потреби різних зацікавлених сторін у коротко- та довгостроковій перспективі й розробити комплексні стратегічні фіскально відповідальні рішення.

Спільна розробка та подальша реалізація заходів із підтримки МСБ сприятиме конструктивному діалогу влади та бізнесу. Від розробки та реалізації стратегії виграють усі основні групи стейкхолдерів.

Регіональні стратегії розвитку МСБ повинні будуватись на принципах Акта з питань малого бізнесу для Європи – документа, який визначає ідеологію підтримки МСБ у країнах ЄС. Необхідність цього зумовлена, з одного боку, тим, що цей політичний документ є сукупністю кращих практик, а з іншого  – офіційними зобов’язаннями України перед ЄС імплементувати його у практичну діяльність, що визнано передусім Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС.

Якість документа залежить від фахового аналізу. Звичайно, тут постає питання спроможності й можливості на місцевому рівні мобілізувати сили відповідних структур. Але без обговорення та погодження документа з представниками бізнесу важко очікувати його конструктивної імплементації. Треба також враховувати, що всі заходи стратегії повинні забезпечувати ефективність використання бюджетних коштів.

Рекомендована структура стратегії повинна включати такі  складові: аналіз та SWOT-аналіз сектору МСП в області, мету, передумови, ризики і механізми реалізації, систему цілей, завдань та заходів.

Все це дозволить перетворити регіональні стратегії розвитку на дієвий інструмент та зробить політику сприяння розвитку суб’єктів малого та середнього підприємництва постійною, послідовною та комплексною політикою на місцевому рівні.

Ситуація в областях

Тернопільська область стала своєрідною лабораторією та взірцем того, що і як треба зорганізувати, щоб покращити бізнес-клімат у регіоні. В  області функціонує лише 5 великих підприємств, а левова частка економіки належить малому та середньому бізнесу. 11,8 % МСБ у регіоні є юридичними особами, а решта мають статус фізичних осіб-підприємців. Таким чином, у секторі переважну більшість складають малі приватні підприємства. Це також свідчить про те, що, на жаль, малі підприємства практично не розвиваються до рівня середніх та вище. Переважна більшість суб’єктів малого підприємництва Тернопільської області, а саме 57,1 %, зосереджена у сфері торгівлі. У ній зайнято 42,3 тис. працівників, що становить 46,3 % від усіх зайнятих у малому бізнесі. Тому, виходячи з об’єктивних обставин, місцева влада зрозуміла, що без підтримки та розвитку МСБ в регіоні почнеться економічна криза. Крім того, МСБ виконує ще й соціальну функцію, забезпечуючи громадян робочими місцями та підвищуючи соціально-економічні стандарти.

При розробці регіональної стратегії був проведений SWOT-аналіз сектору МСБ в області, в якому враховані як позитивні, так і негативні нюанси, особливості розвитку регіону. Тернопільська область належить до найменш економічно розвинених регіонів України, але завдяки розробці та впровадженню стратегії розвитку й підтримки МСБ почалося економічне зростання.

Слід наголосити, що  регіональні програми підтримки МСБ обов’язково мають бути пов’язані з планом соціально-економічного розвитку регіону, бути його частиною. На жаль, аналіз чинних регіональних програм показав, що майже половина з них не має зв’язку з іншими регіональними стратегічними документами. Ці програми або містять посилання на загальнонаціональні документи, або ж взагалі не мають жодних посилань на будь-які інші програми. Чинні регіональні програми розвитку МСБ не відповідають європейським практикам стратегічного планування розвитку бізнесу на місцевому рівні. Більшість програм розраховано на два роки, тоді як стратегічне планування передбачає більш тривалий період, як мінімум 5 років. Тому можна стверджувати, що існуючі програми розвитку малого та середнього підприємництва в Україні поки що не можуть повноцінно виконувати роль документів політики, які визначають розвиток МСБ у довгостроковій перспективі.

Місцеві органи влади разом із підприємництвом повинні знайти точки дотику, які могли би покращити стан бізнес-середовища у регіоні. Донорська підтримка, активізація міжнародної спільноти, залучення інвесторів – все це можливо лише за умов передбачуваної політики.

На мою думку, проблема прийняття державницьких рішень на сьогоднішній день полягає у тому, що дуже часто чиновники фокусують увагу на питаннях надання або зняття ліцензій з певних видів господарської діяльності, на податкових перевірках бізнесу, а не на більш значущих проблемах.

 

Довідково:

Огляд наявності чинних документів політики розвитку МСП в Україні показав, що у 16-ти областях України є чинні програми розвитку малого та середнього підприємництва.

У 14-ти областях України діють програми, розраховані на 2015-2016 роки, у Рівненській області діє програма, розроблена на 3 роки (2015-2017), у м. Києві реалізується комплексна Київська міська цільова програма сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки, підпрограмою якої є Київська міська цільова програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2015-2018 роки.

У Кіровоградській області розроблено проект програми на 2016-2018 роки (попередня програма в області була трирічною, розрахованою на 2013-2015 роки), тоді як проект програми Львівської області, запланований до реалізації у 2015-2016 роках, так і не був затверджений.

У Полтавській області триває процес розробки програми на 2016-2017 роки.

У 6-ти областях (Луганській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській) наразі немає офіційно затверджених програм розвитку малого і середнього підприємництва та не оголошено про їх розробку на офіційних веб-ресурсах.

В областях, що станом на квітень 2016 року не мають чинних програм та стратегій розвитку МСБ, окремі аспекти його підтримки включені до стратегій регіонального розвитку в більш широкому чи вузькому сенсі.

 

Коментарі