УГОДА про утворення Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Share Button

Керуючись Конвенціями Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації та захист права на організацію, № 98 про застосування принципів права на організацію і на ведення колективних переговорів, Конституцією України, законами України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні»

розуміючи посилення кризових явищ практично в усіх сферах політичного, соціального та економічного життя, що зумовлює закриття виробництв, банкрутство, критичне зниження обсягів виробництва; відсутність конструктивних і ефективних дій влади, що може призвести до протистояння між роботодавцями та найманими працівниками,

усвідомлюючи свою відповідальність за захист національної економіки, зокрема в умовах фінансово-економічних і політичних криз, глобалізаційних процесів,

прагнучи мінімізувати негативні наслідки для вітчизняної економіки,

визнаючи за мету – формування єдиного голосу бізнесу шляхом вироблення послідовної та узгодженої позиції,

беручи до уваги наміри щодо встановлення між собою спільно скоординованих і погоджених взаємовідносин, спрямованих на реалізацію права роботодавців на участь у формуванні соціально-економічної політики держави,

виходячи з основних принципів діяльності організацій роботодавців: свободи об’єднання; незалежності та рівноправності; самостійності та самоврядності, професіоналізму та аполітичності, репрезентативні всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що діють на національному рівні:

Об’єднання організацій роботодавців України (ООРУ) в особі Голови ООРУ Кінаха Анатолія Кириловича, що діє на підставі Статуту, та з урахуванням рішення Національної служби посередництва і примирення «Про відповідність критеріям репрезентативності Об’єднання організацій роботодавців України» від 26 червня 2012 року №021/12-00-Р,

Федерація роботодавців України (Федерація) в особі Голови Ради Федерації Олійника Дмитра Миколайовича, що діє на підставі Статуту, та з урахуванням рішення Національної служби посередництва і примирення «Про відповідність критеріям репрезентативності Федерації роботодавців України» від З листопада 2016 року № 021/16-00-Р,

далі – Сторони, домовились про наступне:

 1. Утворити Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (далі — СПО роботодавців), як вищий представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців для:
 • координації діяльності організацій роботодавців, їх об’єднань;
 • забезпечення проведення заходів у рамках соціального діалогу на національному рівні;
 • забезпечення представництва інтересів організацій роботодавців, їх об’єднань у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів; в Парламенті та парламентських комітетах; колегіальних органах міністерств, інших органів виконавчої влади та у взаємовідносинах зі сторонами соціального діалогу;
 • розгляду проектів нормативно-правових актів, що надійшли на погодження від міністерств, інших органів виконавчої влади;
 • забезпечення представництва організацій роботодавців, їх об’єднань у міжнародних заходах;
 • консолідації спільних зусиль, спрямованих на збереження та розбудову конкурентоздатності української економіки;
 • визначення принципів та делегування представників Сторін у складі:
 • групи повноважних представників Сторони власників та уповноважених ними органів, які об’єдналися для ведення колективних переговорів з укладення Г енеральної угоди;
 • колегій, громадських рад, робочих груп, комісій та інших робочих органів при органах виконавчої влади;
 • інших органів, що створені або можуть бути створені згідно із законодавством та (або) за домовленістю сторін соціального діалогу, в яких передбачено участь сторони роботодавців;
 • інших аспектів діяльності, які СПО вважатиме за необхідне розглянути.
 1. Склад СПО

Кількість представників від кожної Сторони в складі СПО роботодавців розподіляється в залежності від територіальної розгалуженості та галузевого представництва.

Враховуючи, що членами ООРУ є 21 територіальна організація роботодавців, 18 територіальних та 5 всеукраїнських галузевих об’єднань організацій роботодавців;

членами Федерації є 27 територіальних та 27 всеукраїнських галузевих об’єднань організацій роботодавців,

склад СПО формується за наступним принципом:

від ООРУ – 5 осіб;

від Федерації – 8 осіб.

Персональний склад своїх представників у межах визначеної кількості кожна із Сторін визначає самостійно, в порядку, передбаченому їх статутами.

Крім цього, Сторони домовились включити до складу СПО по 1 представнику від кожного галузевого репрезентативного всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців, що є членом Сторони (Сторін) цієї Угоди.

За рішенням СПО до його складу можуть бути включені представники інших репрезентативних об’єднань організацій роботодавців.

 1. Провести перше засідання СПО роботодавців 9 березня 2017 року.

Обрати Головою СПО Олійника Д.М., Голову Федерації роботодавців України,

терміном на 2 роки.

Першим заступником Голови СПО обрати Кінаха А.К., Голову Об’єднання організацій роботодавців України, терміном на 2 роки.

Голова СПО:

 • скликає СПО, Президію СПО та головує на їх засіданнях, забезпечує і контролює виконання прийнятих рішень;
 • підписує протоколи засідання СПО та Президії СПО;
 • організовує роботу щодо погодження членами СПО питань, що потребують вирішення в оперативному порядку.

У разі відсутності Голови СПО його функції виконує Перший заступник Голови СПО.

Повноваження Голови СПО та Першого заступника Голови СПО припиняються:

 • за власним бажанням;
 • за рішенням Сторін цієї Угоди, яке є невід’ємним додатком до цієї Угоди.
 1. Кількісний та персональний склад заступників Голови СПО роботодавців визначається СПО з числа його членів.
 2. Засідання СПО вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше 2/3 загальної чисельності його складу.

Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні СПО та оформлюються протоколом.

 1. У разі необхідності СПО може прийняти рішення про створення Президії СПО.

Організаційно-технічне забезпечення діяльності СПО здійснюється Секретаріатом СПО.

 1. Інші питання організації діяльності СПО та Секретаріату СПО визначаються Положенням про СПО, яке є додатком до цієї Угоди.
 2. Фінансування діяльності СПО, Секретаріату СПО здійснюється Сторонами цієї Угоди на паритетних засадах.
 3. Сторони Угоди та об’єднання організацій роботодавців, представники яких входять до складу СПО, зобов’язуються:
 • забезпечити безпосередню участь своїх представників у роботі СПО;
 • прийняти відповідне рішення про заміну представника, який відсутній на засіданні СПО без поважних причин 3 рази поспіль;
 • своєчасно надавати інформацію з питань, що віднесені до компетенції СПО;

– утримуватися від будь-яких дій, які б завдали шкоди або дискредитували СПО роботодавців.

 1. Зміни до цієї Угоди вносяться за рішенням Сторін цієї Угоди.
 2. Окремі питання співробітництва Сторін цієї Угоди можуть регулюватися додатковими протоколами або угодами, що стають невід’ємною частиною цієї Угоди.
 3. Об’єднання організацій роботодавців – Сторона цієї Угоди, має право вийти зі складу СПО за рішенням свого керівного органу та ініціювати розірвання цієї Угоди в односторонньому порядку.
 4. З моменту підписання цієї Угоди втрачає чинність Угода про створення Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, створеного на Зібранні повноважних представників об’єднань організацій роботодавців 15 грудня 2011 року, в якій Федерація роботодавців України припиняє свою участь.
 5. Утворений цією Угодою СПО є правонаступником Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, утвореного на Зібранні повноважних представників об’єднань організацій роботодавців 15 грудня 2011 року.
 6. Всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що визнані згідно із законом репрезентативними на національному рівні, мають право приєднатись до цієї Угоди.

Всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, що не є репрезентативними на національному рівні та не є членами Сторін цієї Угоди, можуть реалізувати право на участь у СПО в порядку, визначеному СПО.

Порядок участі у СПО інших організацій (об’єднань), що представляють інтереси роботодавців, підприємців, зокрема міжнародних, визначається СПО.

 1. Ця Угода укладена у 3-х (трьох) автентичних примірниках по одному примірнику для кожної із Сторін, один примірник – Секретаріату СПО.

 

Коментарі