Які права маєте під час документальної виїзної планової та позапланової перевірки

Share Button

Які права ви маєте та як чинити під час документальної виїзної планової та позапланової перевірки, ці питання розглянемо у матеріалі. 

Ви маєте право:

 • вимагати від посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 КУ);
 • бути поінформованим про свої права та обов’язки (ст. 10 Закону);
 • відмовитися давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (ст. 63 КУ);
 • на професійну правничу допомогу (ст. 59 КУ);
 • на захист прав і свобод людини судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 КУ);
 • фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу (п. 8 ст. 4 Закону);
 • вимагати дотримання презумпція правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу (ст. 4 ПКУ);
 • у разі направлення Вам запиту про надання інформації з порушенням вимог встановлених ПКУ не надавати відповідь на такий запит (необгрунтованість підстав направлення запиту — постанова ВС від 20.02.2018 по справі № 816/12244/14) (п. 73.3 ст. 73 ПКУ).

1. Ваші права під час документальної планової виїзної перевірки 

 1. Перевірити наявність організації у плані-графіку перевірок (п. 77.1. ст. 77 ПКУ)
 2. У разі необґрунтованого включення до плану-графіку проведення перевірок оскаржити наказ на проведення перевірки (небгрунтованість включення до плану-графіку проведення перевірок – постанова ВС від 23.01.2018 по справі № 813/1946/17) (п. 72.2 ст. 72 ПКУ);
 3. Платник податків (його посадова (службова) особа або його уповноважений представник, або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має бути присутній під час перевірки (п. 81.1 ст. 81 ПКУ);
 4. Залучити до перевірки третю особу (адвоката, юриста) (ст. 59 КУ);
 5.  Вимагати пред’явлення посвідчень, направлення на перевірку, наказу про проведення перевірки. Переписати дані з посвідчень (ст. 81 ПКУ);
 6. Не допускати посадових (службових) осіб контролюючого органу до перевірки у разі:
  • якщо Вам не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення документальної планової перевірки не було вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки (п. 77.4 ст. 77 ПКУ);
  • відсутності підстав для проведення перевірки (п. 81.1 ст. 81 ПКУ);
  • відмови перевіряючих від здійснення запису в журналі реєстрації перевірок (за наявності) (п. 7 Указу Президента «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності»);
  • не пред’явлення, або пред’явлення оформлених з порушенням наступних документів: направлення на проведення перевірки, копії наказу про проведення перевірки, службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки (п. 81.1 ст. 81 ПКУ). Вимоги до оформленн вказаних документів визначені у ст. 82 ПКУ. Уважно перевірити дані службових посвідчень та зіставити з даними, що зазначені в направленнях;
Згідно правової позиції Верховного суду України, викладеної в постанові від 24.12.2010 по справі № 21-25а10 допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні та/або проведенні перевірки, у зв’язку з чим за умови такого допуску підставою для скасування рішення може бути лише неправильність його прийняття по суті.

7. У разі не допуску до перевірки вимагати складення акту, що засвідчує факт відмови, та надати письмові пояснення щодо причин відмови. Оскаржити наказ на перевірку (п. 81.1 ст. 81 ПКУ);

8. Контролювати дотримання строків перевірки (ст. 82 ПКУ);

9. Надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі копії всіх документів, що належать або пов’язані з предметом перевірки (п. 85.2 ст. 85 ПКУ). Вимагати оформлення опису копій наданих документів (п. 85.7 ст. 85 ПКУ). У разі вимоги про надання документів, що не стосуються предмету перевірки вимагати від інспектора письмовий запит. У разі встановлення короткого строку для надання документів направити на адресу відповідного органу ДФС лист про неможливість надання документів;

Враховувати, що згідно судової практики — право надавати заперечення щодо висновків податкового органу та долучати до матеріалів справи докази на підтвердження таких заперечень надається платнику як на усіх стадіях податкового контролю, так і на стадіях судового процесу, на яких допускається подання учасником процесу нових доказів.

10. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів або вилучення документів правоохоронними та іншими органами повідомити про це відповідний орган ДФС та вимагати складення Акту про неможливість проведення перевірки. При цьому терміни перевірки переносяться (ст. 85 ПКУ, п. 1.2.6 р. 1.2 Наказу № 22);

11. Не допускати працівників податкової міліції до участі у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться контролюючими органами, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні (п. 78.3 ст. 78 ПКУ);

12. Не надавати для вилучення оригінали первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством (п. 85.5 ст. 85 ПКУ);

13. Вимагати відображення в акті перевірки як фактів заниження, так і фактів завищення податкових зобов’язань платника (п. 86.10. ст. 86 ПКУ);14. Отримати примірник акту. У разі незгоди з висновками акта перевірки підписати такий акт із зауваженнями та подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).(п. 86.1, 86.7 ст. 86 ПКУ);

15. Припущення інспекторів не можуть слугувати підставою для встановлення порушень. Факти виявлених порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об’єктивно та повною мірою з посиланням на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, ведення/складання яких передбачено законодавством, або отримані від інших суб’єктів господарювання, органів державної влади, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, а також податкову інформацію, що підтверджують наявність зазначених фактів (п. 5 р. 2 Наказу № 727, п. 1.7. р. 1 Наказу № 395);

16. При отриманні ППР враховувати норми Наказу № 1204, щодо форми та порядку надіслання ППР.

17. Оскаржити результати перевірки в адміністративному чи судовому порядку у відповідності до ст. 56 ПКУ.

2. Ваші права під час документальної позапланової виїзної перевірки 

 1. Платник податків (його посадова (службова) особа або його уповноважений представник, або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має бути присутній під час перевірки (п. 81.1 ст. 81 ПКУ);
 2. Залучити до перевірки третю особу (адвоката, юриста) (ст. 59 КУ);
 3. Вимагати пред’явлення посвідчень, направлення на перевірку, наказу про проведення перевірки. Переписати дані з посвідчень (ст. 81 ПКУ);
 4.  Перевірити законність підстави для проведення позапланової перевірки (ст. 78 ПКУ);
 5. Не допускати посадових (службових) осіб контролюючого органу до перевірки у разі:
  • відсутності підстав для проведення перевірки (п. 81.1 ст. 81 ПКУ);
  •  відмови перевіряючих від здійснення запису в журналі реєстрації перевірок (за наявності) (п. 7 Указу Президента «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності»);
  • не пред’явлення, або пред’явлення оформлених з порушенням наступних документів: направлення на проведення перевірки, копії наказу про проведення перевірки, службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки (п. 81.1 ст. 81 ПКУ). Вимоги до оформленн вказаних документів визначені у ст. 82 ПКУ Уважно перевірити дані службових посвідчень та зіставити з даними, що зазначені в направленнях;
   Згідно правової позиції Верховного суду України, викладеної в постанові від 24.12.2010 по справі № 21-25а10 допуск до перевірки нівелює правові наслідки процедурних порушень, допущених контролюючим органом при призначенні та/або проведенні перевірки, у зв’язку з чим за умови такого допуску підставою для скасування рішення може бути лише неправильність його прийняття по суті.
 6.  Вимагати копію наказу про провеення перевірки (п. 79.2 ст. ПКУ);
 7. Заборонити проводити позапланову перевірку, яка передбачена підпунктами 78.1.1, 78.1.4, 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, у разі, якщо питання, що є предметом такої перевірки, були охоплені під час попередніх перевірок платника податків (п. 78.2. ст. 78 ПКУ).
 8.  У разі не допуску до перевірки вимагати складення акту, що засвідчує факт відмови, та надати письмові пояснення щодо причин відмови. Оскаржити наказ на перевірку (п. 81.1 ст. 81 ПКУ);
 9. Вимагати проведення перевірки з питань, що стали підставою для такої перевірки. Під час проведення позапланового заходу з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення заходу державного нагляду (контролю) (ч. 1 ст. 6 Закону).
 10. Контролювати дотримання строків перевірки. (ст. 82 ПКУ);
 11. Надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі копії всіх документів, що належать або пов’язані з предметом перевірки (п. 85.2 ст. 85 ПКУ). Вимагати оформлення опису копій наданих документів (п. 85.7 ст. 85 ПКУ). У разі вимоги про надання документів, що не стосуються предмету перевірки вимагати від інспектора письмовий запит. У разі встановлення короткого строку для надання документів направити на адресу відповідного органу ДФС лист про неможливість надання документів;
  Враховувати, що згідно судової практики — право надавати заперечення щодо висновків податкового органу та долучати до матеріалів справи докази на підтвердження таких заперечень надається платнику як на усіх стадіях податкового контролю, так і на стадіях судового процесу, на яких допускається подання учасником процесу нових доказів.
 12. У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів або вилучення документів правоохоронними та іншими органами повідомити про це відповідний орган ДФС та вимагати складення Акту про неможливість проведення перевірки. При цьому терміни перевірки переносяться (ст. 85 ПУ, п. 1.2.6 р. 1.2 Наказу № 22);
 13. Не допускати працівників податкової міліції до участі у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться контролюючими органами, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або здійсненням кримінального провадження стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні (п. 78.3 ст. 78 ПКУ);
 14. Не надавати для вилучення оригінали первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством (п. 85.5 ст. 85 ПКУ);
 15.  Вимагати відображення в акті перевірки як фактів заниження, так і фактів завищення податкових зобов’язань платника (п. 86.10. ст. 86 ПКУ);
 16.  Отримати примірник акту. У разі незгоди з висновками акта перевірки підписати такий акт із зауваженнями та подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному пунктом 44.7 статті 44 цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).(п. 86.1, 86.7 ст. 86 ПКУ);
 17. Припущення інспекторів не можуть слугувати підставою для встановлення порушень. Факти виявлених порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об’єктивно та повною мірою з посиланням на первинні документи, регістри податкового та бухгалтерського обліку, фінансової та іншої звітності, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, ведення/складання яких передбачено законодавством, або отримані від інших суб’єктів господарювання, органів державної влади, у тому числі іноземних держав, правоохоронних органів, а також податкову інформацію, що підтверджують наявність зазначених фактів (п. 5 р. 2 Наказу № 727, п. 1.7. р. 1 Наказу № 395);
 18. При отриманні ППР враховувати норми Наказу № 1204, щодо форми та порядку надіслання ППР.
 19.  Оскаржити результати перевірки у відповідності до ст. 56 ПКУ.

За матеріалами protokol.com.ua

Коментарі