Трудова дисципліна та відповідальність за її порушення

Share Button

В ГУ Держпраці у Дніпропетровській області надали роз’яснення з питання про те, яка відповідальність настає за порушення трудової дисципліни.

З однієї строни трудова дисципліна означає дотримання працівником трудового розпорядку, який включає в себе порядок взаємовідносин працівника і власника в процесі праці. З іншої сторони трудовий розпорядок це сукупність правил, що регламентують трудову функцію працівника, тобто сам процес праці. Також, трудова дисципліна – це сукупність нормативно-правових актів, які регулюють порядок взаємовідносин сторін трудових відносин, спрямованих на виконання ними своїх трудових функцій.

Трудова дисципліна це:

  • чесна та сумлінна праця;
  • своєчасне і точне виконання розпоряджень керівника;
  • підвищення продуктивності праці;
  • виконання технологічної дисципліни;
  • додержання вимог охорони праці;
  • дотримання техніки безпеки та виробничої санітарії;
  • збереження та зміцнення власності підприємства;
  • поліпшення якості продукції.

Відповідно до статті 29 КЗпП України на початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити  працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.  Тобто, ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, було б доцільно підтвердити  саме його підписом. Це виключить можливі питання при виникненні трудового спору у зв’язку з порушенням працівником трудових обов’язків і притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Статтею 140 КЗпП України визначено що трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохочення за сумлінну працю. Заохочення за сумлінну працю не зводиться до застосування заходів заохочення, передбачених ст. 143 – 146 КЗпП України. Воно може застосовуватися також у межах преміальної системи оплати праці.

До порушників трудової дисципліни застосовується дисциплінарна відповідальність (метод примусу), яка є одним з видів юридичної відповідальності. Метод примусу полягає в застосуванні до порушників трудової дисципліни відповідних заходів матеріального і морального впливу, а також заходів дисциплінарного і громадського впливу всупереч їх волі. Сам факт невиконання працівником своїх обов’язків повинен бути зафіксований, дотриманий порядок розслідування, а також повинні бути витримані строки для застосування дисциплінарного стягнення.

Стаття 147 КЗпП України передбачає два заходи стягнення за порушення трудової дисципліни: догана і звільнення.

Догана – це вид дисциплінарного стягнення, вжитий до працівника за порушення трудової дисципліни. Догана спричиняє для працівника негативні наслідки особистого характеру, як моральні, так і матеріальні.

Звільнення з роботи як дисциплінарне стягнення становить собою організаційний захід, пов’язаний з припиненням з працівником, що порушує трудову дисципліну, трудових правовідносин.

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу даного працівника. Застосування вищенаведених заходів стягнення є правом, а не обов’язком власника або уповноваженого ним органу.

Законодавством про працю встановлено суворо визначений порядок накладення і зняття дисциплінарних стягнень.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано тільки одне дисциплінарне стягнення. Перед накладенням стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. Дисциплінарне стягнення накладається не пізніше одного місяця з дня виявлення проступку, і не пізніше шести місяців з дня його вчинення.

Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж виявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпровському регіоні Ганна Попко.
Коментарі