Документи, що набрали чинності з 27.02 по 02.03.2018

Share Button

Хто нормативних актів не знає, той в халепи потрапляє. Тож пропонуємо ознайомитись з оглядом документів, що набрали чинності з 27.02 по 02.03.2018 року.

27 лютого 2018 р.

Набрала чинності постанова Кабміну від 07.02.2018 р. № 105, якою затверджено Порядок проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Оцінка проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженої власною постановою від 16.11.2016 р. № 831.

Оцінку проводить уповноважений Держгеокадастром на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою «Проведення земельної реформи», суб’єкт господарювання, якому надаються бюджетні кошти на безповоротній основі в межах відповідних бюджетних асигнувань та який є суб’єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 6 та з урахуванням вимог частини третьої ст. 18 Закону України «Про оцінку земель».

Об’єктом оцінки є землі сільськогосподарського призначення незалежно від форми власності в межах території природно-сільськогосподарських районів (у тому числі гірських природно-сільськогосподарських районів) АР Крим, областей, крім земель сільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, оцінка яких проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, затвердженої власною постановою від 23.03.95 р. № 213.


Набрала чинності постанова Кабміну від 07.02.2018 р. № 104, якою внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Передбачено, зокрема, що придбані суб’єктами господарювання лінії товарної обробки плодів, механізми та техніка, за які надавалася компенсація, протягом 3-х років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням.

У разі відчуження протягом 3-х років з моменту отримання компенсації зазначених ліній товарної обробки плодів, механізмів та техніки суб’єкт господарювання повертає отримані бюджетні кошти до державного бюджету.

Суб’єкт господарювання, який допустив порушення зазначених вимог, позбавляється протягом 3-х років права на отримання компенсації за бюджетною програмою.


28 лютого 2018 р.

Набрала чинності постанова Кабміну від 21.02.2018 р. № 109, якою внесено зміни до власної постанови від 23.05.2012 р. № 467 «Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України».

Передбачено, що у разі прийняття рішення про здійснення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення інформація, що містить назву правоохоронного органу, від якого одержане письмове доручення, дату та номер цього доручення, а також дату, час та місце проведення такого огляду (переогляду), доводиться до відома декларанта шляхом надсилання електронного повідомлення з накладенням електронного цифрового підпису посадової особи органу доходів і зборів.

У разі подання митної декларації на паперовому носії така інформація доводиться до відома декларанта або уповноваженої ним особи у письмовому вигляді.


Набрав чинності спільний наказ Мін’юсту України та Мінфіну України від 20.02.2018 р. № 435/5/298, яким затверджено Порядок передання Міністерством юстиції України Міністерству фінансів України інформації з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження фізичної особи та смерть.

Зазначено, що інформаційна взаємодія здійснюється безоплатно шляхом надання на запит Мінфіну України інформації про народження фізичної особи та смерть, перелік та обсяг якої визначаються в окремому протоколі, затвердженому на підставі зазначеного Порядку.

Тип та структура електронних даних, що передаються та приймаються, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них, форма журналів обліку запитів та відповідей визначаються Мін’юстом України та Мінфіном України шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі Порядку.

Інформація, що передається з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку інформаційної взаємодії, використовується з додержанням вимог законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних» під час здійснення Мінфіном України повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.


Набрала чинності постанова Кабміну від 07.02.2018 р. № 106, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

Зазначено, зокрема, що головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

Фінансова підтримка надається: фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 га земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 грн; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинно бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 га земель сільськогосподарського призначення.


Набрала чинності постанова Кабміну від 07.02.2018 р. № 107, якою затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва.

Передбачено, що бюджетні кошти спрямовуються з метою державної підтримки розвитку галузі тваринництва, стабілізації поголів’я худоби та поліпшення її генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва.

Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.


1 березня 2018 р.

Набрала чинності постанова Кабміну від 30.08.2017 р. № 704, якою, зокрема, встановлено, що розміри посадових окладів, окладів за військовими (спеціальними) званнями військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу визначаються шляхом множення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідний тарифний коефіцієнт згідно з додатками 1, 12, 13 і 14 до зазначеної постанови.


Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 28.09.2017 р. № 95, якою затверджено Положення про організацію заходів із забезпечення інформаційної безпеки в банківській системі України.

Зазначене Положення встановлює:

  • обов’язкові мінімальні вимоги щодо організації заходів із забезпечення інформаційної безпеки та кіберзахисту;
  • принципи управління інформаційною безпекою;
  • вимоги до інформаційних систем банку, що взаємодіють з інформаційними системами Нацбанку України, з урахуванням напрямів розвитку криптографічного захисту інформації в інформаційних системах Нацбанку.

Вимоги Положення поширюються на банки. Вимоги розділу III Положення також поширюються на небанківські установи — учасників інформаційних систем Нацбанку.


Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 25.01.2018 р. № 6, якою затверджено Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої власною постановою від 01.06.2011 р. № 174.

Визначено порядок здавання та отримання банками підкріплень готівкою національної валюти через відділи (управління) грошового обігу в регіоні / Центральне сховище.


Набрало чинності рішення Правління Нацбанку України від 15.02.2018 р. № 101-рш, яким схвалено Методику розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR).


Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 15.02.2018 р. № 13, якою внесено зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої власною постановою від 28.08.2001 р. № 368.

Зокрема, визначено, що банк розраховує коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) щодня як співвідношення високоякісних ліквідних активів до чистого очікуваного відтоку грошових коштів.

Банк здійснює розрахунок коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), установленої Нацбанком.


Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 21.02.2018 р. № 14, якою затверджено Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України.

Інструкція встановлює основні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку операцій банків із фінансовими інструментами. Банк здійснює бухгалтерський облік операцій із фінансовими інструментами згідно з внутрішніми операційними процедурами (правилами) та внутрішньою методикою, розробленими з урахуванням вимог цієї Інструкції, законодавства України та міжнародних стандартів фінансової звітності.


2 березня 2018 р.

Набрала чинності постанова Правління Нацбанку України від 27.02.2018 р. № 17, якою затверджено Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України.

Зазначені Правила визначають методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати та порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку під час визнання доходів і витрат, крім тих доходів і витрат, які підпадають під сферу застосування Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти».

За матеріалами Вісника ДФС.

Коментарі