Відео круглого столу «Перспективи імплементації в Україні положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію Україна-ЄС щодо розвитку публічних комунікацій та соціального діалогу»

Share Button
Органи влади, експертне середовище та соціальні партнери (роботодавці і профспілки) в межах круглого столу «Перспективи імплементації в Україні положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію Україна-ЄС щодо розвитку публічних комунікацій та соціального діалогу» об’єднали свої зусилля для напрацювання Дорожньої карти модернізації соціального діалогу на всіх рівнях в умовах децентралізації. Відео заходу можна переглянути нижче.

Учасники круглого столу «Сприяння публічним комунікаціям в діалозі між владою та громадськістю в частині імплементації положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію в умовах децентралізації»:

 • зважаючи на необхідність:

  забезпечення сталого розвитку українського суспільства, що визначено порядком денним Організації Об’єднаних Націй (документ «Перетворення нашого світу: Повістка дня стійкого розвитку 2030» (2015 р.) та Національної доповіддю «Цілі сталого розвитку: Україна»;

– виконання зобов`язань України в рамках Угоди про Асоціацію Україна – ЄС, зокрема Глави ХХІ Угоди, в якій наголошується на необхідності зміни підходів до взаємодії профспілок, роботодавців, організацій громадянського суспільства та держави у вирішенні соціально-економічних проблем країни та  залучення всіх зацікавлених сторін до впровадження реформ в Україні, а також та Глави ХІІІ Угоди, в якій сприяння сталому розвитку розглядається як один з головних принципів посилення співпраці між сторонами, які визнають важливість повного врахування економічних, соціальних і екологічних інтересів не тільки теперішнього, а й майбутніх поколінь і гарантують, що економічний розвиток, екологічна і соціальна політика підтримується спільно;

– реалізації реформи децентралізації на принципах збалансування інтересів усіх зацікавлених сторін – громадян, бізнесу та влади – через розбудову інститутів дво-, три- та багатостороннього соціального діалогу та партнерства;

 • об’єктивно оцінюючи:

– стан та проблеми розвитку публічних комунікацій між органами влади та громадським суспільством для налагодження ефективного зворотного зв`язку задля підвищення ефективності політичних рішень в рамках проведення cоціально-економічних реформ;

– рівень відповідності соціального діалогу в Україні європейським та світовим стандартам, пов`язаного з станом інституційної спроможності тристоронніх органів та сторін соціального діалогу, взаємної довіри між сторонами, відповідністю окремих положень законодавчих та нормативно-правових документів, що регулюють соціальний діалог Конвенціям Міжнародної організації праці, політичною ситуацією в суспільстві та відповідності демократичним засадам розвику громадянського суспільства;

 • Усвідомлюючи в порядку реагування на означені виклики та, виходячи з міркувань, що

– необхідність модернізації соціального діалогу як ключового «майданчику» для досягнення взаємопорозуміння та синергії сторін в контексті реалізації проголошених владою ключових реформ з метою забезпечення сталого соціально-економічного розвитку країни

що принципове покращення соціально-економічної ситуації в Україні можливе лише за умови налагодження суспільної злагоди, залучення інвестицій в людський капітал, застосування мотиваційного регуляторно-податкового законодавства, спрямованого на детінізацію господарської діяльності та заробітної плати, створення нових робочих місць, запровадження прозорої комунікації між владою, бізнесом та громадянським суспільством на засадах реалізації конституційного права та забезпечення можливості участі в публічному і соціальному діалозі громадськості,- в широкої доступності до участі

Вважають за необхідне:

 1. Прийняти за основу проект Дорожньої карти «Стратегія модернізації соціального діалогу» з її подальшим опрацюванням з врахуванням зауважень та пропозицій учасників круглого столу.

Звернутися до Кабінету Міністрів України з ініціативою розглянути матеріали, напрацьовані в рамках проекту  «Сприяння публічним комунікаціям в діалозі між владою та громадськістю в частині імплементації положень Глави ХХІ Угоди про Асоціацію в умовах децентралізації» та результатів цього Круглого столу на відповідному Урядовому комітеті та запропонувати створити робочу групу з представників сторін соціального діалогу за паритетної участі ІГС та незалежних експертів для підготовки:

 • проекту Стратегії розвитку соціального діалогу до 2030 року;
 • внесення системних змін до законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори та угоди» з метою:

– приведення їх у відповідність до положень Конституції України та Конвенцій Міжнародної Організації Праці №87 та №98, ратифікованих Україною з метою посилення інституційної спроможності, ресурсного забезпечення та комунікаційних можливостей соціальних партнерів, забезпечення демократичних та рівноправних засад між сторонами соціального діалогу та їх учасниками за участі третього сектору на всіх рівнях у тому числі і територіальних громад;

– запровадження представницької репрезентативності при формуванні сторін соціального діалогу на недискримінаційних засадах стосовно профспілок, пересічних роботодавців та представницьких громадських організацій власників бізнесу;

 • опрацювання Концепції соціального діалогу на територіальному рівні в умовах децентралізації (документ «Інституційні зміни на територіальному рівні СД в умовах децентралізації») та моделі функціонування ТТСЕР на рівні ОТГ (модель «ТТСЕР+АСД»);
 • опрацювання концепції та моделі Платформи «Спільний інформаційний простір Соціального діалогу в Україні» (СІПСД).
 1. Сторонам соціального діалогу (координатор – НТСЕР) у партнерстві з представниками громадських організацій (координатор – Рада підприємців при КМУ):
 • створити робочу групу для підготовки концептуального документу щодо посилення координації дій з громадського моніторингу та контролю за дотриманням законодавчих та регламентних норм щодо участі громадськості у розробці та реалізації державної політики;
 • в рамках реалізації Дорожньої карти підготувати план заходів щодо розгорнутої просвітницької роботи з питань соціального та публічного діалогу всіх рівнів з посиленим акцентом на територіальному рівні та рівні об’єднаних територіальних громад в регіонах України в партнерстві з ЗМІ. для посилення просвітництва та комунікацій з проблем, окреслених в ДК.
Коментарі